Naša včelnica

Naša Včelia farma je situovaná na Východnom Slovensku v čistom prírodnom prostredí Ondavskej vrchoviny v obci Okrúhle, v tesnej blízkosti navrhovaného Obecného chráneného územia ,,Lesopark Kerta v Okrúhlom“. Táto lokalita je vhodná hlavne pre získavanie lesných a medovicových medov, kedže lesnatosť regiónu je pomerne vysoká. Malebné lesy sa striedajú s horskými lúkami a pastvinami. Vtejto oblasti sa uplaňujú princípy ekologického poľnohospodárstva, ktoré prísne vylučujú použitie akýchkoľvek umelých hnojív, či inej agrochémie. Zaoberáme sa profesionálnym chovom včiel a produkciou špecifických gurmánskych medov z kraja pod Duklou. Dôležitá je kvalita nie kvantita.

 ,,Lesopark Kerta v Okrúhlom“
 
 

Fytodiverzita parku je veľmi bohatá (40 až 50 druhov drevín). Najcennejšou zložkou chráneného územia je drevinové zloženie lesných spoločenstiev s významným zastúpením cenných  listnáčov,  javora horského Acer pseudoplatanus, javora mliečneho Acer platanoides, jaseňa štíhleho Fraxinus excelsior, lipy malolistej Tilia cordata a veľkolistej Tilia plathyphyllos a duba zimného Quercus petraea, duba letného Quercus robur. Z ihličnatých drevín evidujeme jedľu bielu Abies alba,  smreka obyčajného Picea abies, borovicu lesnú Pinus silvestris a smrekovca opadavého Larix decidua.. Introdukované druhy sa vyskytujú len ojedinele a sú zastúpené predovšetkým druhmi ako pagaštan konský Aescullus hippocastanum a čremcha neskorá Padus serotina. Nachádzajú sa tu jedny z najstarších stromov v k.ú. obce Okrúhle, ktoré spĺňajú kritéria na zaradenie medzi chránené stromy. Napríklad Jedľa s obvodom vo výške 1,3 m – 315 cm, alebo tri statné jedince duba zimného (315, 320, 335 cm). Daný porast má charakter úplne prirodzených lesov (miestami takmer pralesovitého vzhľadu) , ktoré sú svojou štruktúrou a drevinovým zložením plne adaptované na stanovište a sú schopné nepretržitej existencie.